Saturday September 15 2018 Ride through the White Mountains